Pleegouders kunnen aanspraak maken op kortdurend verlof voor pleegouders (zorgverlof) en adoptieverlof. Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid.

Kortdurend verlof voor pleegouders

Kortdurend zorgverlof geeft de werknemer recht op verlof voor de verzorging van thuiswonende zieke (pleeg)kinderen of partner. De duur van het verlof is per kalenderjaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. De werkgever moet voor de periode dat de werknemer zorgverlof opneemt loon doorbetalen, maar kan hierop een korting toepassen.

Adoptieverlof

Werknemers die een kind adopteren hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders. Ook pleegouders kunnen in aanmerking komen voor adoptieverlof. Voorwaarde is dat zij op hetzelfde adres wonen als het kind dat ze verzorgen. Ook moet er een pleegzorgovereenkomst zijn, waaruit blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, heb je eenmalig recht op verlof.

Adoptieverlof moet je minstens drie weken van tevoren bij je werkgever aanvragen. Tussen de aanvraag en het ingaan van het verlof mogen minder dan drie weken zitten, als je kan aantonen dat je niet eerder op de hoogte bent gesteld van de exacte datum van adoptie. Bij de aanvraag moet je, met officiële documenten, kunnen aantonen dat je een kind gaat adopteren.

Het adoptieverlof duurt maximaal vier weken (aaneengesloten), vanaf twee weken voor de officiële adoptie tot zestien weken na de adoptie. Een werkgever mag het adoptieverlof nooit weigeren. Tijdens het verlof wordt geen loon uitbetaald maar ontvang je een uitkering van UWV van ongeveer 100% van het salaris. Er geldt wel een maximum dagloon. Verdien je meer, dan kan het inkomen tijdens het verlof dalen. Je vraagt de uitkering samen met de werkgever aan bij UWV. Dit moet uiterlijk twee weken vóór de ingangsdatum van het verlof.

Let op: als het kind al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in het gezin is opgenomen, dan geldt het adoptieverlof niet.

Ouderschapsverlof

Werknemers hebben het recht om, onder bepaalde voorwaarden, onbetaald deeltijdverlof op te nemen voor de zorg van hun kind(eren). Je hebt recht op ouderschapsverlof als je minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt en zorgt voor een kind jonger dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Heb je als werknemer meerdere kinderen dan kun je voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Ouderschapsverlof is ook mogelijk voor een thuiswonend adoptiekind, pleegkind of stiefkind.