3 maart 2023

Trias Jeugdhulp streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders gaan meer intensieve en samenhangende hulp aanbieden in de eigen omgeving van het kind. Het doel? Uithuisplaatsingen voorkomen, of zorgen dat een kind zo snel mogelijk weer thuis kan wonen na een uithuisplaatsing. Dit staat allemaal in het convenant van Regio IJsselland. Bestuurder van Trias Jeugdhulp, Louise Rouwhorst, ondertekenende dit convenant namens 17 jeugdhulpaanbieders.

Samen sta je sterker, vinden we bij Trias Jeugdhulp. Zeker als het gaat om het bieden van hulp aan kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). En dus ondertekende onze bestuurder Louise Rouwhorst namens 17 jeugdhulpaanbieders het convenant. Dit convenant is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Regio IJsselland.

Specialistische jeugdhulp

Louise: “Met deze samenwerking hebben we elkaar echt kunnen vinden en dat vind ik waardevol. We hebben elkaar nodig. Een ondersteuningsvraag omvat altijd meer dan op het eerste gezicht lijkt. Het is hierbij belangrijk om expertise die je zelf niet in huis hebt bij een ander te halen. Zo krijgen we samen de zorg daar waar die hoort te zijn, bij het kind en het gezin.” 

De kracht van Trias Jeugdhulp is specialistische jeugdhulp. Zij ondersteunt het gezin en de omgeving bij opvoed- en opgroeivragen wanneer sprake is van een complexe opvoedsituatie. Louise: “Een hele mond vol, maar uiteindelijk staat het kind en gezin bij ons voorop. Dat betekent ook dat je uithuisplaatsingen probeert te voorkomen. Die zijn namelijk zeer ingrijpend voor kind en gezin.”

Hulp bij mensen thuis

Bij Trias Jeugdhulp ligt dan ook de nadruk op hulp bij mensen thuis. “We zijn zoveel mogelijk gericht op de thuissituatie en vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk,” aldus Louise. Ze vervolgt: “Daarnaast zorgen we dat onze ambulante medewerkers voldoende kennis hebben om hun werk optimaal te kunnen doen. Dit draagt bij aan het voorkomen aan uithuisplaatsingen.”

“We zijn zoveel mogelijk gericht op de thuissituatie en vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk"

Daarnaast zet Trias Jeugdhulp in op ervaringsdeskundigheid. “Om goede zorg te kunnen bieden vinden wij ervaringskennis – naast professionele en wetenschappelijke kennis – de belangrijkste bron. Als we ervaringskennis meenemen in wat we doen, hoe we dat doen en erover vertellen; kunnen we de kwaliteit van onze jeugdhulpverlening verder verbeteren en daarmee uithuisplaatsingen voorkomen.”

Ook Spoedhulp IJsselland speelt een rol en is een voorbeeld van een mooie samenwerking binnen IJsselland. Louise: “In 2021 zijn met deze hulpvorm 60 uithuisplaatsingen voorkomen.” Spoedhulp IJsselland is beschikbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten. Zij biedt kinderen en gezinnen snel passende jeugdhulp, zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden.

Kleinschalige woonvormen

Wat als wonen in het eigen gezin toch niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille van de veiligheid van het kind? Dan is een alternatief gezin de best passende oplossing. Dit kan in de vorm van een pleeggezin, gezinshuis, zorgboerderij of een andere kleinschalige woonvorm. Louise: “Trias Jeugdhulp heeft ruim 550 pleegouders, 20 gezinshuizen en verschillende kleinschalige woonvormen. In 2023 wordt het aantal kleinschalige woonvormen uitgebreid. Ook hierbij is het doel om deze woonvormen samen met collega-zorgaanbieders te ondersteunen en te begeleiden.”

Samenwerkende partijen

Het convenant is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio IJsselland. Het convenant is ondertekend door de volgende systeempartijen: 

Gemeente Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

Accare, Ambiq, Cosis, Dimence/Jeugd GGZ, ’s Heerenloo, Karakter, Leger des Heils NO, Omega groep, Philadelphia, Pluryn, Timon, Triade Vitree, Trias Jeugdhulp, Vigo Groep (Pactum), Yes we can clinics, Yorneo en Zozijn.